Tietosuojaseloste

Yleistä

Tämän tietosuojaselosteen käyttötarkoitus on antaa Gumbontalo Oy:n rekisteröidyille EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä
tietoja.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii Gumbontalo Oy.

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Catharina Fallström

Toiminnanjohtaja

Gumbontalo Oy

puh. 045 849 5856

info@gumbontalo.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Rekisteröityjä henkilöryhmiä ovat pääasiassa Gumbontalon asiakkaat, osakkeenomistajat, yhteistyökumppanit ja markkinointi. Rekistereissä käsitellään pääasiallisesti seuraavia henkilötietoja:

  • Asiakasrekisteri:asiakkaan nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja luonnollisten henkilöiden syntymäaika. Oikeusperuste: Sopimuksen täytäntöönpano.
  • Osakeluettelo: omistajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Oikeusperuste: Lakisääteisten velvoitteiden nuodattaminen.
  • Yhteistyökumppanirekisteri: kumppanin nimi, yhteyshenkilön nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Oikeusperuste: Sopimuksen täytäntöönpano.
  • Markkinointi: Nimi ja yhteystiedot. Oikeusperuste: Asiakkaan suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa suoraan rekisteröidyltä.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tiedot säilytetään sopimuksen keston ajan. Sopimuksen päättymisen jälkeen asiakkaan tai yhteistyökumppanin tiedot säilytetään sopimuksen päättymisvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun, tämän aikajakson aikana asiakas tai yhteistyökumppani lasketaan "Ei aktiiviseksi". Ei aktiiviset sekä entiset asiakkaat ja yhteistyökumppanit lasketaan mahdollisina asiakkaina jolloin heidän tiedonsa voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Lakisääteisissä tapauksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Gumbontalo käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssa, mutta tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada kaikki käsittelyä koskevat tiedot kirjallisena, selkeällä kielellä ja ymmärrettävässä muodossa rekisterinpitäjältä.
  • Tietojen korjaaminen, poistaminen sekä käsittelyn vastustaminen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan tai poistamaan henkilötietojaan (edellytyksenä että henkilötietoja ei enää tarvita sopimusasioissa). Jos rekisteröidyn tietoja käsitellään suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruttaa suostumuksensa. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle mikäli hän katsoo ettei hänen henkilötietonsa käsitellä lainmukaisesti.

Henkilötietojen suojaus

Sopimuksien alkuperäiskappaleet arkistoidaan lukitussa tilassa. Tietokoneet ja järjestelmät on lukittu salasanalla ja suojattu viruksentorjuntaohjelmistolla. Henkilötietoihin pääsyoikeus on ainoastaan rekisteripitäjän työntekijöillä ja hallituksen jäseneillä.