Integritetspolicy

Allmänt

Syftet med denna sekretesspolicy är att ge Gumbohuset Ab:s registrerade de uppgifter som krävs enligt EU:S dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig och dess kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Gumbohuset Ab.

Kontaktperson och kontaktuppgifter:

Catharina Fallström

Verksamhetsledare

Gumbohuset Ab

tel. 045 849 5856

info@gumbohuset.fi 

Syftet för behandling av personuppgifter och rättslig grund

Registrerade grupper är främst Gumbohusets kunder, aktieägare, partners och marknadsföring. I registren behandlas huvudsakligen följande information:

  • Kundregister: kundens namn, postadress, telefonnummer, e-post adress och fysiska personers födelsetid. Rättslig grund: Fullgörandet av avtal
  • Aktieägarregister: Ägarens namn, postadress, telefonnummer och e-post adress. Rättslig grund: Lagstadgade skyldigheter.
  • Register över partners: Partners namn, kontaktpersonens namn, postadress, telefonnummer och e-post adress. Rättslig grund: Fullgörandet av avtal.
  • Marknadsföring: Namn och kontaktuppgifter. Rättslig grund: Personens samtycke till elektronisk direktmarknadsföring och berättigade intresse av personuppgiftsansvarige. 

Personuppgifternas källa

Personuppgifter samlas huvudsakligen direkt från den registrerade. 

Personuppgifternas lagringstid eller kriterier för bestämning av denna

Kunders och partners information bevaras och upprätthålls under kontraktets löptid. Vid kontraktets slut eller uppsägning behålls kundens eller partnerns information till slutet av nästa fulla kalenderår, under denna tidsperiod klassas kunden eller partnern som ”Inaktiv”. Inaktiva samt tidigare kunder och partners räknas som potentiella kunder, så deras information kan användas för marknadsföring. 

Mottagare av personuppgifterna

I lagstadgade fall kan personuppgifter lämnas till myndigheterna. Gumbohuset använder sig av underleverantörer vid data hantering men uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.  

Den registrerades rättigheter 

  • Inspektionsrätt: Den registrerade har rätt att erhålla all information beträffande behandlingen av dess personupgifter i skriftligt format på tydligt och begripligt språk från den personuppgiftsansvarige. 
  • Rätt till korrigering, borttagning och motstånd mot behandling av uppgifter: Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige korrigerar eller raderar dess personuppgifter (förutsatt att personuppgifterna inte längre krävs för avtalsfrågor). Om den registrerades uppgifter behandlas på basis av samtycke har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke. Den registrerade har också rätt att neka behandlingen av dess personuppgifter för direkt marknadsföring.
  • Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten: Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om personen anser att dess personuppgifter inte är lagligt behandlade. 

Skydd av personuppgifter

Original av kontrakten arkiveras i låst tillstånd. Datorer och system är låsta med lösenord och skyddas av antivirusprogram. Personuppgifter som behandlas är endast tillgängliga för anställda och eventuellt styrelsemedlemmar.